Hey Fè.llow, nice to see you again!

Crypto Merda d'Artista - Omaggio a Piero Manzoni  ​

Artist's Crypto Shit - Homage to Piero Manzoni

Download  Press kit both ITA & ENG:

Enjoy it!